Graniczna Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Warszawie

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ich pracowników można składać:

 • osobiście (do protokołu)

Miejscem przyjmowania interesantów w sprawach skargi wniosków w Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie jest sekretariat. Przyjmowanie Klientów w sprawach skarg i wniosków odbywa się środy w godzinach: 9.00-11.00.

Tel: /022/ 650 25 33

 • pocztą na adres:

Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
ul. Komitetu Obrony Robotników 49
02-146 Warszawa

 • e-mail: sekretariat@gssewarszawa.pl

 

        Aby móc złożyć skargę za pośrednictwem platformy e-PUAP należy się zarejestrować oraz posiadać tzw. "Profil Zaufany" lub certyfikowany podpis elektroniczny

 

 

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:
 

 1. rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa - wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa,

 2. organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wojewoda lub organ wyższego stopnia,

 3. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada gminy,

 4. zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada powiatu,

 5. zarządu i marszałka województwa, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - sejmik województwa,

 6. wojewody w sprawach podlegających rozpatrzeniu według kodeksu - właściwy minister, a w innych sprawach - Prezes Rady Ministrów,

 7. innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej - organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór,

 8. ministra - Prezes Rady Ministrów,

 9. organu centralnego i jego kierownika - organ, któremu podlega.

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności jest dla:

 1. państwowego powiatowego i państwowego granicznego inspektora sanitarnego - właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny,
   
 2. państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego - Główny Inspektor Sanitarny,
   
 3. Głównego Inspektora Sanitarnego – Minister Zdrowia.
   

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
Data utworzenia:2016-04-25
Data publikacji:2016-04-25
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1953