Ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego GSSE.OEA.233.1.2019 (uwaga - ogłoszenie nieaktualne)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 stycznia 2019

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

 o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 1200 zł

Graniczna Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Warszawie, na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259 z późn. zm.) oraz § 5 i § 42 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 729) informuje o sprzedaży składników majątku  ruchomego,  zgodnie z załącznikiem nr 1.

Składniki majątku opisane w załączniku znajdują się w siedzibie Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 49, 02-146 Warszawa, budynek Sonata, II piętro.

Odbiór składników majątku jest wyłącznie osobisty, istnieje możliwość wcześniejszych oględzin składników majątku lub otrzymania zdjęcia składnika majątku objętego zainteresowaniem. Ofertę na zakup składników majątku należy składać zgodnie ze wzorem określonym  w załączniku nr 2 do dnia 4 lutego 2019 r. do godziny 12:00 osobiście w siedzibie stacji lub przesłać pocztą na adres:  Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 49, 02-146 Warszawa, II piętro, pokój 213 (w przypadku wysłania pocztą decyduje data wpływu). 

Ofertę należy składać/dostarczyć w zamkniętej kopercie oznaczonej następująco:

Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie,

ul. Komitetu Obrony Robotników 49; 02-146 Warszawa

„Oferta na zakup składników majątku ruchomego

Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu składania  tj. o godz. 12:15 dnia 04.02.2019r. Jeśli po otwarciu ofert zakupem określonego składnika majątku zainteresowane będą co najmniej dwie osoby, pomiędzy tymi Oferentami zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena podana do sprzedaży zgodnie z informacją w załączniku nr 1.

Aukcja zostanie przeprowadzona w terminie późniejszym, do aukcji zostaną zaproszone osoby, które w terminie złożyły wniosek o zakup tego samego składnika majątku.

Postępowanie aukcji to 2% ceny wywoławczej.

Przybicie i zakończenie aukcji następuje w momencie nie zgłaszania kolejnych postąpień przez uczestników aukcji. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży i  oferent jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia majątku w terminie 7 dni.

Wydanie zakupionych składników majątku nastąpi  niezwłocznie po wpłynięciu należności na wskazane w umowie konto bądź wpłaceniu ich w kasie GSSE.

Informacji dodatkowych udziela A. Bober tel. 22 650 14 63,
e-mail: informatyk@gssewarszawa.pl

 

Zał. nr 1 WYKAZ SKŁADNIKÓW  MAJĄTKU RUCHOMEGO DO SPRZEDAŻY (link).

Zał. nr 2 WZÓR FORMULARZA  OFERTY. (link)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GSSE w Warszawie
Data utworzenia:2019-01-21
Data publikacji:2019-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Polanowska
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Bober
Liczba odwiedzin:712